Straż miejska w Płocku

Uprawnienia i obowiązki straży miejskiej w Płocku regulują ustawy i uchwały rady miasta Płock. Straż miejska zlokalizowana jest w Płocku przy ul. Otolińskiej 10. W ramach wykonywanych czynności służbowych ma określone zadania, prawa i obowiązki.

Zadania

Straż miejska w Płocku należąca do samorządowej umundurowanej formacji ma do spełnienia określone zadania wynikające z ustawy o strażach gminnych (art.10 i art.11). Do zadań tych należy ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych. Następnie czuwanie nad kontrolą ruchu drogowego, współpraca w zakresie ratowania zdrowia i życia obywateli, a także pomaganie w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Straż miejska w Płocku współdziała w zakresie zabezpieczenia miejsca przestępstwa lub podobnego zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów przez osoby postronne do momentu przyjazdu odpowiednich służb, jak też ustalenie świadków zdarzenia. Istotnym zadaniem jest współpraca z organizatorami i innymi służbami (służby medyczne, funkcjonariusze policji) podczas zorganizowanych imprez i wystąpień publicznych. Straż miejska może doprowadzić do izby wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania osoby w stanie nietrzeźwości, jeżeli osoby te swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie zdrowia lub życia osób będących w ich zasięgu. Straż miejska w Płocku zajmuje się też konwojem dokumentów lub wartości pieniężnych, które wynikają z potrzeb urzędu gminy.

Prawa straży miejskiej

W związku z powyższymi zadaniami, straż miejska w Płocku ma określone uprawnienia między innymi w zakresie udzielania pouczeń stosując jako środek wychowawczy, legitymowania w uzasadnionych przypadkach w celu ujęcia osób stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz doprowadzenia do tych osób do najbliższej jednostki policyjnej. Straż miejska jest uprawniona do kontroli osobistej, sprawdzania zawartości bagaży podręcznych, ale w szczególnych przypadkach np. uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Jak również do nakładania grzywny za wykroczenia. Natomiast w zakresie określonych w przepisach o ruchu drogowym strażnik ma prawo do usunięcia pojazdu, blokowania kół.

Środki przymusu bezpośredniego

Straż miejska w Płocku w przypadku osób uniemożliwiających wykonywanie im zadań służbowych może użyć wobec nich siły fizycznej polegającej na zastosowaniu chwytów obezwładniających oraz użyciu m.in. takich środków przymusu jak kajdanki, pałki obronne, paralizatory elektryczne.

Przy stosowaniu środków przymusu bezpośredniego muszą być spełnione przez strażnika miejskiego określone warunki, a więc powinien być umundurowany, posiadać legitymację służbową i identyfikator oraz gminny emblemat. Podczas wykonywania tych czynności strażnik musi tak postępować, aby najmniej naruszał dobra osobiste osoby poddawanej tym środkom.

Obowiązki straży miejskiej w Płocku

Obowiązki ściśle związane są z wykonywaniem zadań strażnika, powinien w trakcie wykonywania czynności służbowych przestrzegać prawa, poszanowania obywateli, zachowania tajemnicy służbowej, a w kontaktach z obywatelami zachowania uprzejmości i życzliwości. Strażnik miejski podczas wykonywania obowiązków służbowych podlega ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Autor: Instytucja Straży Miejskiej

Dodaj komentarz

(*) Required, Your email will not be published